Outbound Manual/Click To Call/Predictive

C Logic ສາມາດໂທຫາຮູບແບບ 3.

  1. ຄູ່ມືການໂທເປັນໂທເຂົ້າຫມາຍເລກໂທລະສັບໃນການໂທຫາ.
  2. Preview ໂທຄືການເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບກັບຖານຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າໄດ້. ພະນັກງານໄດ້ສຶກສາຂໍ້ມູນລູກຄ້າກ່ອນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໂທໄດ້. ໂດຍຫມຸນຫມາຍ ພະນັກງານສາມາດປັດຈໍານວນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຖານຂໍ້ມູນໃນການເຮັດໃຫ້ໂທລະສັບທີ່ທັງຫມົດ (Click To ໂທ).
  3. Predictive and Click to Call คือการใส่ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เรียนร้อยแล้วและทำการแจกไปยังพนักงาน ระบบจะทำการโทรออกอัตโนมัติและส่งให้พนักงานรับสายเมื่อสามารถติดต่อลูกค้าได้ ทั้งนี้ระบบจะทำงานร่วมกับ Campaign ต่างๆที่ทำการกำหนดขึ้น
  4. Campaign Management คือการกระจายรายชื่อผู้ต้องการติดต่อให้กับพนักงาน โดยระบบสามารถบริหารจัดการแบบแยก Campaign โดยกระจายรายชื่อให้กับพนักงานเป็นรายบุคลหรือรายกลุ่ม และใช้ระบบการโทรออกแบบ Manual Call, Preview and Click to Call หรือ Predictive Call

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ 0851085588