On Premise

Brilliant Way Of Getting How To Buy A Good College Term Paper Online https://codepen.io/daisyrowley/post/how-to-add-numbers-in-an-array-using-for-loop Shrewd Method To Get New Zealand Essay Writing Service
 

ติดตั้งระบบ Call Center ไว้ที่สถานที่ของลูกค้า ลงทุนครั้งเดียวมีบริการหลังการขาย  

ข้อพิจารณาในการซื้อระบบไว้เป็นของตนเอง

1. มีความรู้ทางด้านระบบและต้องการปรับเปลี่ยนการทำงานตลอดเวลา

2. สถานที่เหมาะสมในการจัดวางระบบที่ดี 3. มีจำนวณพนักงาน Call Center ที่มาก

4. มีงบประมาณการลงทุน 5. มีระบบการทำงานที่ซับซ้อน 6. ต้องการระบบรักษาข้อมูลที่สูง

ข้อดี

1. สามารถควบคุมระบบการทำงานได้ดี

2. สามารถพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อกับระบอื่นะได้

3. เป็นการลงทุนระยะยาว

ข้อเสีย

1. ใช้งบประมาณการลงทุนที่สูง

2. ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมีความรูเฉพาะทางในการดูแลระบบ

3. เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบทุกปี

4. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

5. ใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดื่อนในการดำเนินการ Set Up ระบบ

 

สนใจติดต่อ  : 085 108 5588