CRM

        

CRM เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โปรแกรม CRM จำเป็นต้องใช้งานสะดวก เข้าใจง่าย ต่อการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการข้อมูลกับลูกค้า ประกอบด้วย

 1. Customer Profile คือส่วนฐานข้อมูลของลูกค้าที่หนักงานใช้ในการให้บริการ ฐานข้อมูลประกอบด้วยประวัติของลูกค้า ระบบสามารถเพิ่ม แก้ไขข้อมูลของลูกค้าขณะให้บริการ และยังมีประวัติการติอต่อของลูกค้าอีกด้วย
  • Customer Search
 2. Ticketing  การรับเรื่องร้องเรียน พนักงานจะใช้ระบบ Ticketing ในการบันทึกเรื่องร้องเรียนต่างๆของลูกค้า รวมถึงประสานงานเพื่อทำการแก้ไขปัญหา ระบบจะทำการบันทึกประวัติการร้องเรียนทั้งหมดและสามารถทำรายงานได้
  • Case History
 3. Knowledge Base คือระบบฐานความรู้ของสินค้าและบริการของบริษัทฯ พนักงานจะค้นหาข้อมูลจากส่วนนี้ในขนะให้บริการ โดยระบบมี Program ในการที่จะให้พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 4. Reporting คือระบบรายงานการทำงานบน CRM ของพนักงานซึ่งสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะ์เพื่อทำการวางแบนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้
 5. Social Media Integrations
  • @Line
  • FaceBook
  • Twitter
  • Panthip
  • Live Chat
  • Email
  • SMS
  • FAX
 6. Others
  • FAQ
  • Script

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 0851085588