Voice Recording

  


Voice Recording :คือระบบบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ ระบบจะทำการบันทึกสายทุกการสนทนา ระบบสามารถเรียกฟังย้อนหลังโดยจะสามารถเลือกจาก

  • วัน เดือน ปี หรือ เวลาใดก็ได้
  • เลือกจาก หมายเลขที่ติดต่อเข้ามาหรือโทรออกไป
  • สามารถเลือกจากหมายเลขภายในหรือชื่อพนักงาน
  • ระบบสามารถแอบฟังระหว่างที่พนักงานกำลังให้บริการอยู่
  • ระบบสามารถเรียกดูรายงานย้อนหลังได้

ประโยชน์ของ Voice Recording

  • เพื่อสามารถค้นห้าการสนทนาระหว่างลูกค้ากับพนักงานได้ย้อนหลัง
  • สามารถนำมาประเมิณการให้บริการของพนักงานได้
  • บันทึกบทสนทนาที่สำคัญๆได้
  • เพื่อตรวจสอบการให้บริการของพนักงานได้