Outbound Manual/Click To Call/Predictive

C Logic สามารถทำการโทรออกได้ 3 รูปแบบคือ

  1. Manual Call  คือการโทรออกแบบป้อนหมายเลขปลายทางเพื่อทำการโทรออก
  2. Preview Call  คือการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์เข้ากับฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อให้พนักงานได้ทำการศึกษาข้อมูลลูกค้าก่อนที่จะทำการโทรออก โดยการโทรออกนั้น พนักงานสามารถกดหมายเลขที่แสดงบนฐานข้อมูลเพื่อทำการโทรออกได้เลย (Click To Call)
  3. Predictive and Click to Call  คือการใส่ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เรียนร้อยแล้วและทำการแจกไปยังพนักงาน ระบบจะทำการโทรออกอัตโนมัติและส่งให้พนักงานรับสายเมื่อสามารถติดต่อลูกค้าได้ ทั้งนี้ระบบจะทำงานร่วมกับ Campaign ต่างๆที่ทำการกำหนดขึ้น
  4. Campaign Management คือการกระจายรายชื่อผู้ต้องการติดต่อให้กับพนักงาน โดยระบบสามารถบริหารจัดการแบบแยก Campaign โดยกระจายรายชื่อให้กับพนักงานเป็นรายบุคลหรือรายกลุ่ม และใช้ระบบการโทรออกแบบ Manual Call, Preview and Click to Call หรือ Predictive Call 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  0851085588