Kiến thức cơ sở

Cơ sở tri thức là một hệ thống cơ sở dữ liệu dành cho nhân viên sử dụng trong khi cung cấp các dịch vụ điện thoại. Hệ thống sẽ lưu trữ một cách có hệ thống. Thuận tiện cho nhân viên để có được thông tin khi trò chuyện với mọi người.