ACD: Automatic Call Distribution System

ACD: Đây là một nhà cung cấp rất quan trọng của Call Center.

  • Hệ thống này có thể phân phối điện thoại của khách hàng đối với cán bộ đang làm việc trong hệ thống. Cho phép khách hàng để duy trì kết nối với đội ngũ nhân viên luôn luôn có sẵn.
  • Tính linh hoạt trong việc xác định làm thế nào để phân phối các dòng, kiểm tra các cơ quan chức năng có thẩm quyền của dòng nhận với nhu cầu của người dùng muốn liên hệ (Kỹ năng cơ sở Routing).
  • Bạn có thể thiết lập các ưu tiên của các cuộc gọi đến vào hệ thống.

Để biết thêm thông tin: 085 108 5588.