Ghi âm C-Voice


C-Recording: ghi âm các cuộc điện đàm. Tất cả các cuộc gọi sẽ được ghi lại cuộc nói chuyện. Hệ thống này sau đó gọi lại khả năng để lựa chọn.

  • Ngày hoặc thời gian, bất cứ nơi nào.
  • Chọn từ một số địa chỉ liên lạc để gọi điện thoại hoặc đến thăm.
  • Bạn có thể chọn từ một số hoặc tên.
  • Hệ thống này có thể can thiệp trong khi các nhân viên có sẵn.
  • Hệ thống này cũng có thể duyệt báo cáo lại.

Lợi ích của việc ghi C-Voice

  • Để có thể tìm kiếm các cuộc trao đổi giữa khách hàng và người lao động lạc hậu.
  • Có thể được sử dụng để đánh giá nhân viên của dịch vụ.
  • cuộc hội thoại ghi lại rằng rất quan trọng
  • Để kiểm tra nhân viên của dịch vụ.

Để biết thêm thông tin: 085 108 5588.