CTI

CTI (Computer Telephony Interface): kết nối của Call Center với hệ thống điện thoại và hệ thống CRM để cung cấp nhân viên hiệu quả và dịch vụ hệ thống. Nó cũng có thể kết nối với các cơ sở dữ liệu khác của khách hàng.

CTI là một liên kết giữa Call Center và các hệ thống CRM, để người gọi có thể xem thông tin khách hàng từ hệ thống CRM để sử dụng trong suốt cuộc trò chuyện. Thời gian thực

Để biết thêm thông tin 0851085588