Kiến thức cơ sở

Kiến thức cơ sở: KB tập trung vào việc thu thập thông tin và kiến ​​thức. Một nhân viên thư viện để có được thông tin cần thiết hiện nay. Điều này sẽ phải tìm và tiếp cận thông tin một cách dễ dàng. Các thông tin có thể trong cơ sở kiến ​​thức, hoặc là nó chỉ là một liên kết đến thông tin là một bổ sung trong cơ sở kiến ​​thức cung cấp Expert Directory, cho phép người dùng kết nối với. chuyên gia thuận Điều hành có thể truy cập thông tin một cách nhanh chóng để chia một cách hiệu quả các thông tin có sẵn với một KB xúc để lưu trữ dữ liệu của bạn vô thời hạn với Access Control để xem ai nên viết những gì một KB để đảm bảo dữ liệu. có ngày càng chính xác tại mọi thời điểm.

Gọi ngay bây giờ: 0851085588