outbound

C-Logic có thể thực hiện cuộc gọi đi. Định dạng 3 là

  1. Hướng dẫn sử dụng cuộc gọi là một cuộc gọi, nhập số điện thoại để gọi.
  2. Xem trước Gọi là để kết nối điện thoại với một cơ sở dữ liệu khách hàng. Các nhân viên đã nghiên cứu dữ liệu khách hàng trước khi thực hiện một cuộc gọi. Bằng cách quay các Nhân viên có thể quay số được liệt kê trên cơ sở dữ liệu để thực hiện cuộc gọi điện thoại ở tất cả (nhấp để gọi).
  3. Gọi tiên đoán là đưa các dữ liệu được phân tích và sau đó phân phối cho một lớp người lao động. Hệ thống sẽ tự động quay ra và nhận cuộc gọi khi người lao động có thể kết nối với khách hàng. Hệ thống này sẽ làm việc với Văn phòng vận động và thiết lập.

Để biết thêm thông tin 0851085588