Outbound Manual/Click To Call/Predictive

C Logic có thể gọi hình thức 3.

  1. Hướng dẫn sử dụng cuộc gọi là một cuộc gọi, nhập số điện thoại để gọi.
  2. Xem trước Gọi là để kết nối điện thoại với một cơ sở dữ liệu khách hàng. Các nhân viên đã nghiên cứu dữ liệu khách hàng trước khi thực hiện một cuộc gọi. Bằng cách quay các Nhân viên có thể quay số được liệt kê trên cơ sở dữ liệu để thực hiện cuộc gọi điện thoại ở tất cả (nhấp để gọi).
  3. Predictive and Click to Call คือการใส่ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เรียนร้อยแล้วและทำการแจกไปยังพนักงาน ระบบจะทำการโทรออกอัตโนมัติและส่งให้พนักงานรับสายเมื่อสามารถติดต่อลูกค้าได้ ทั้งนี้ระบบจะทำงานร่วมกับ Campaign ต่างๆที่ทำการกำหนดขึ้น
  4. Campaign Management คือการกระจายรายชื่อผู้ต้องการติดต่อให้กับพนักงาน โดยระบบสามารถบริหารจัดการแบบแยก Campaign โดยกระจายรายชื่อให้กับพนักงานเป็นรายบุคลหรือรายกลุ่ม และใช้ระบบการโทรออกแบบ Manual Call, Preview and Click to Call หรือ Predictive Call

Để biết thêm thông tin 0851085588