Reporting / Dashboards

screen-shot-2016-11-25-at-1-53-30-pm

Reporting : คือระบบรายงานการดำเนินงานของทีม Contact Center ทุกสายที่มีการติดต่อเข้ามาระบบจะทำการบันทึกสถานะการทำงานทั้งหมด ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานย้อนหลังหรือแสดงบนหน้าจอเพื่อแสดงสถานะ ( Dashboard ) การทำงานงานทีม Contact Center เช่น

  • Lượng cuộc gọi được tiếp xúc ở tất cả tại thời điểm đó.
  • nhân viên dòng cung cấp có sẵn.
  • Khối lượng của các cuộc gọi, danh bạ, cuộc gọi chờ đợi cả.
  • Khối lượng cuộc gọi, nhân viên không thể nhận cuộc gọi.
  • Tất cả nhân viên nhà nước có sẵn.
  • Trung bình nhân viên mỗi cuộc gọi.

Để biết thêm thông tin: 085 108 5588.