Báo cáo / Bảng điều khiển

screen-shot-2016-11-25-at-1-53-30-pm

Báo cáo C: là hệ thống báo cáo của tất cả các nhóm Call Center được liên lạc, hệ thống sẽ ghi lại tất cả trạng thái công việc. Điều này có thể được xem trên màn hình back-up hoặc trên màn hình để hiển thị trạng thái (Dashboard).

  • Lượng cuộc gọi được tiếp xúc ở tất cả tại thời điểm đó.
  • nhân viên dòng cung cấp có sẵn.
  • Khối lượng của các cuộc gọi, danh bạ, cuộc gọi chờ đợi cả.
  • Khối lượng cuộc gọi, nhân viên không thể nhận cuộc gọi.
  • Tất cả nhân viên nhà nước có sẵn.
  • Trung bình nhân viên mỗi cuộc gọi.

Để biết thêm thông tin: 085 108 5588.