Giao diện người dùng

C-Logic Soft Phone là một chương trình cho nhân viên sử dụng. Được sử dụng để tạo và nhận cuộc gọi. Hệ thống hiển thị các trạng thái như:

  • Đăng nhập - Out - Break Time
  • gọi đi
  • Cuộc gọi đã tiếp xúc
  • Lượng cuộc gọi nhận được
  • Lượng dòng xúc chờ đợi.
  • Lượng cuộc gọi mà không thể có được.
  • Bạn không thể gọi tình trạng
  • Nghe cuộc nói chuyện trở lại

Để biết thêm thông tin: 085 108 5588.